ஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள்/God Ayyappa Devotional Song Apps

250

Free ஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள்/God Ayyappa Devotional Song Apps Latest Download For PC Windows 7,8,10,XP

ஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள்/God Ayyappa Devotional Song

ஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள்/God Ayyappa Devotional Song Apps Latest Download For PC Windows Full Version.ஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள்/God Ayyappa Devotional Song Apps Full Version Download for PC.Descargar ஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள்/God Ayyappa Devotional Song Apps Latest Version for PC,Ordenador portátil,Windows.ஸ்வாமியே சரணம் ஐயப்பா !!

This appஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள்” (Lord Ayyappan / Ayyappa devotional songs) contains Ayyappan / Ayyappa famous/best songs in Tamil. Once downloaded, you can listen to songs offline.

This is a free app. Please download and listen to mesmerizing Ayyappan / Ayyappa devotional songs.

Caracteristicas:

1) Listen to Ayyappan / Ayyappa songs offline once downloaded.
2) Jugar, Pausa, Siguiente, Previous and song selection feature is available.
3 Shuffle, Repeat playlist, Show/Hide Playlist feature is available.
4) Every song displays a different beautiful background of swamy ayyappan / ayyappa image.
4) Simple and very user-friendly interface.
5) Plays all the songs sequentially till the end.

Palabras clave: Devotional, Tamil (தமிழ்), Audio, ஐயப்பன், பக்தி, Ayyappan, Ayyappa offline.

Renuncia:

We have gathered and collected information which are freely available in internet and combined that to form a player app.We collected songs and images which are copyrighted to their respective owners. No infringement whatsoever is intended. The songs and images used in this app are restricted for personal and spiritual purpose only. All trademarks, logos and images used in this application are the intellectual property of their respective owners.The information should be used as a guide for individual needs.Please mail us at kmnathana@gmail.com if you have any queries.

Como correr ஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள்/God Ayyappa Devotional Song Apps for PC,Ordenador portátil,Windows 7/8/10 / XP

1.Descargar e instalar Android Emulador de PC.Click “Descargar emulador” descargar.

2.Emulador de ejecutar Android en el PC,Ordenador portátil o MAC.

3.Open Android Emulator for PC import the ஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள்/God Ayyappa Devotional Song Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install ஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள்/God Ayyappa Devotional Song APPS for PC.Now you can play ஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள்/God Ayyappa Devotional Song Apps on PC.

APK DESCARGAR emuladores DE DESCARGA